เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คำค้น:


วิสัยทัศน์

1. สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ เจตคติ ทักษะทางวิชาชีพ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเอง กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

2. สถาบันอุดมศึกษาที่กระจายโอกาสสู่ชุมชน ให้สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรสายสนับสนุนการบริการสุขภาพ ทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี จากการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

3. สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้

4. สถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพ โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
        
5. สถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมโดยสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับการประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่
   

   

                      
                พันธกิจ

1. ผลิตบุคลากรสายสนับสนุนการบริการสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ ให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในระดับชุมชน

2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชุนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ

4. สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในระดับชุมชนเป็นสำคัญ

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

6. เป็นศูนย์ศึกษาการแพทย์แผนไทย

           

  

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/..
เมธี วงศ์ศิริ..
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสา..
โอภาส เอี่ยม..
อย่าสูญเสียกำลังใจ ลุกขึ้นให้ได้ท..
เฌอมาณย์ รัต..
วันสำคัญของไทย/ ประเทือง โพธิ์ชะอ..
ประเทือง โพธิ..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม1: น้ำก..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม2: เครื..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม3: เครื..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม4: เครื..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม5: คณาเ..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม6: เภสั..
ชยันต์ พิเชีย..
ศาสตร์ชะลอวัย เล่ม2/ วิจิตร บุณยะ..
วิจิตร บุณยะโ..
ศาสตร์ชะลอวัย เล่ม1 (ฉบับปรับปรุง..
วิจิตร บุณยะโ..
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ..
จำนงค์ นพรัตน..
คู่มือแปล ผลตรวจเลือด เล่มแรก/ ปร..
ประสาร เปรมะ..
จิตวิทยาสำหรับครู/ อัชรา เอิบสุข..
อัชรา เอิบสุ..
ตำราปฏิบัติการโภชนาการเชิงชีวเคมี..
นภา ศิวรังสรร..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยา..
คู่มือแปล ผลตรวจเลือด เล่มสอง/ ปร..
ประสาร เปรมะส..
การวิเคราะห์ข้อมูลเขิงคุณภาพ : กา..
เบญจา ยอดดำเน..
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับป..
ไพบูลย์ เกีย..
เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับระบบน..
เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับระบบน..
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Mana..
โอภาส เอี่ยม..
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการ..
ศรีไพร ศักดิ์..
หลักการทำวิจัย สู่ความสำเร็จในการ..
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและกา..
พนิดา พานิชก..
หลักการทางสุชศึกษา/ เอมอัชฌา (รัต..
เอมอัชฌา (รัต..
ปรัชญาวิจัย = Philosophy of Resea..
รัตนะ บัวสนธ..
แหล่งบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์..
มัลลิกา นาถเ..
กุญแจไขภาค ก.(ก.พ.)และหน่วยราชการ..
ชูเกียรติ ตั..
การเมืองการปกครองของไทย/ สมชาย น..
สมชาย น้อยฉ่..
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงา..
บาลานซ์(ติวเต..
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย/ นฤทธิ์ ..
นฤทธิ์ วัฒนภ..
วันสำคัญและประเพณีไทย/ ลำจุน ฮวบเ..
ลำจุน ฮวบเจริ..
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่..
นิวัติ เรือง..
คุณธรรม จริยธรรมกับศีลธรรม : จากม..
ทินพันธุ์ นาค..
งามมารยาท/ สมศรี สุกุมลนันทน์
สมศรี สุกุมล..
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่..
สนธยา พลศรี
การเขียนเพื่อการสื่อสาร/ วรวรรธน์..
วรวรรธน์ ศรีย..
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม : การย้อนอ..
วินัย วีระวัฒ..
Manual of Medical Therapeutics/ ช..
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในวงการแพท..
วีรสุ สุมน
วัฒนธรรมไทย/ นิตยา บุญสิงห์
นิตยา บุญสิง..
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ = Et..
พนิดา พานิชกุ..
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ = Informa..
สราวุธ ปิติย..
สื่อสาร-สิ่งแวดล้อม/ กาญจนา แก้ว..
กาญจนา แก้วเ..
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต (ฉบั..
ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา/ ศิ..
ศิริรัตน์ แอ..
ทฤษฎีสังคมวิทยา/ สุภางค์ จันทวานิ..
สุภางค์ จันทว..
การเมืองการปกครอง (แก้ไขปรับปรุง)..
ลิขิต ธีรเวค..
สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง = Pol..
วิศาล ศรีมหา..
ครูและแพทย์ ที่พึงปรารถนาในสังคมส..
ส.ศิวรักษ์
โยคะดัดตน บำบัดและรักษา อาการผิดป..
ส่งความสุขสู่คุณภาพการศึกษา/ วิจา..
วิจารณ์ พานิช
เรียนรู้สู่อาเซียน/ ธีระ นุชเปี่ย..
ธีระ นุชเปี่ย..
อาเซียนศึกษา = Asean Studies/ ณรง..
ณรงค์ โพธิ์พฤ..
พลวัตระหว่างบุคคลและทีม/ ชาญชัย ..
ชาญชัย อาจิน..
ภาวะผู้นำ และผู้นำเชิงกลยุทธ์ = L..
เนตร์พัณณา ยา..
เคออร์ดิค (อลหม่านสู่ระเบียบ) = C..
วิจารณ์ พานิ..
กฎหมายสำหรับพยาบาล/ แสงทอง ธีระทอ..
แสงทอง ธีระทอ..
ภาวะผู้นำแบบบริการ :แนวคิด ทฤษฎี ..
สัมฤทธิ์ กาง..
ยอดอาหารและสมุนไพร ป้องกันไตรเสื่..
พิมลพรรณ อนั..
111 สูตรสมุนไพร ช่วยหน้าขาว ผิวใส..
ศรัณย์ กิจสิ..
จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่กลมกล่อม/ วา..
วาดะ, ฮิเกดิ
บันทึกแห่งความเมตตาของคุณลุงณรงค์..
สุภาภรณ์ ปิต..
สมุนไพรถอนพิษพร้อมเมนูสมุนไพรหลาก..
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ : การ..
อรวรรณ แก้วบ..
หลักการเขียนบทโทรทัศน์/ อรนุช เล..
อรนุช เลิศจร..
ยุทธวิถีการวางแผนสื่อโฆษณา/ พรจิต..
พรจิต สมบัติ..
การโฆษณาเบื้องต้น/ กัลยากร วรกุล..
กัลยากร วรกุ..
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์/ รุ..
รุ่งรัตน์ ชั..
การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม/ วงหทัย ตันช..
วงหทัย ตันชีว..
คู่มือการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญ..
เรียนรู้ประเทศเพื่อบ้าน กัมพูชา ใ..
นรเศรษฐ พิสิฐ..
เพชรน้ำเอก กรุยอดตำรับยาสมุนไพร/ ..
วิพุธโยคะ รัต..
คู่มือแนวทางการผดุงครรภ์มารดาด้วย..
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ..
การพัฒนาที่ยั่งยืน/ ธนากร สังเขป
ธนากร สังเขป
มนุษย์กับสังคม/ คณะกรรมการวิชามนุ..
จิตวิทยาสังคม/ นพมาศ อุ้งพระ
นพมาศ อุ้งพร..
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(ฉบับปรับปรุง..
จิราภรณ์ คชเ..
Access 2010 ฉบับสมบูรณ์ สร้างและจ..
สุรเชษฐ์ สมไช..
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับก..
ศิริชัย กาญจน..

วัสดุฯแนะนำ


ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว
พบวัณโรคในสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลอายุ 254 ปี
เมื่อ 120 ปีที่แล้วมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) ของสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งชื่อ Proneusticosaurus Silesiacus ในเหมืองแร่โกโกลิน
ใครกัน! โหมแรง 'บัลเบร์เด' หมายตาสตาร์ผีร่วมก๊วน 'ต่างดาว'
"เออร์เนสโต บัลเบร์เด" กุนซือเลือดกระทิงดุของ "บาร์เซโลนา" ตกเป็นข่าวจ้องกระชากตัวสตาร์ชื่อดังของ "แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด" มาเสริมแกร่ง...
เมืองผู้ดีอากาศเย็น!
สนุก! บันเทิงฮอต ฮอตสุดๆ! กับเรื่องกอสซิป ซุบซิบดารา ทั้งวงการโทรทัศน์ เพลง และภาพยนตร์
เกรซ กาญจน์เกล้า อวดความขาวเซ็กซี่ในสระน้ำ ชมวิวทะเลภูเก็ต
เกรซ กาญจน์เกล้า อวดความขาวเซ็กซี่ในสระน้ำ ชมวิวทะเลภูเก็ต
น้องไบร์ท โพสต์โชว์เอวลอย เผยความเซ็กซี่ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ
น้องไบร์ท โพสต์โชว์เอวลอย เผยความเซ็กซี่ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ
น้องไบร์ท โพสต์โชว์เอวลอย เผยความเซ็กซี่ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ
น้องไบร์ท โพสต์โชว์เอวลอย เผยความเซ็กซี่ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ


 Copyright 2018. All Rights Reserved.