เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คำค้น:


วิสัยทัศน์

1. สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ เจตคติ ทักษะทางวิชาชีพ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเอง กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

2. สถาบันอุดมศึกษาที่กระจายโอกาสสู่ชุมชน ให้สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรสายสนับสนุนการบริการสุขภาพ ทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี จากการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

3. สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้

4. สถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพ โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
        
5. สถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมโดยสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับการประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่
   

   

                      
                พันธกิจ

1. ผลิตบุคลากรสายสนับสนุนการบริการสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ ให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในระดับชุมชน

2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชุนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ

4. สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในระดับชุมชนเป็นสำคัญ

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

6. เป็นศูนย์ศึกษาการแพทย์แผนไทย

           

  

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/..
เมธี วงศ์ศิริ..
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสา..
โอภาส เอี่ยม..
อย่าสูญเสียกำลังใจ ลุกขึ้นให้ได้ท..
เฌอมาณย์ รัต..
วันสำคัญของไทย/ ประเทือง โพธิ์ชะอ..
ประเทือง โพธิ..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม1: น้ำก..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม2: เครื..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม3: เครื..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม4: เครื..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม5: คณาเ..
ชยันต์ พิเชีย..
คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม6: เภสั..
ชยันต์ พิเชีย..
ศาสตร์ชะลอวัย เล่ม2/ วิจิตร บุณยะ..
วิจิตร บุณยะโ..
ศาสตร์ชะลอวัย เล่ม1 (ฉบับปรับปรุง..
วิจิตร บุณยะโ..
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ..
จำนงค์ นพรัตน..
คู่มือแปล ผลตรวจเลือด เล่มแรก/ ปร..
ประสาร เปรมะ..
จิตวิทยาสำหรับครู/ อัชรา เอิบสุข..
อัชรา เอิบสุ..
ตำราปฏิบัติการโภชนาการเชิงชีวเคมี..
นภา ศิวรังสรร..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยา..
คู่มือแปล ผลตรวจเลือด เล่มสอง/ ปร..
ประสาร เปรมะส..
การวิเคราะห์ข้อมูลเขิงคุณภาพ : กา..
เบญจา ยอดดำเน..
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับป..
ไพบูลย์ เกีย..
เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับระบบน..
เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับระบบน..
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Mana..
โอภาส เอี่ยม..
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการ..
ศรีไพร ศักดิ์..
หลักการทำวิจัย สู่ความสำเร็จในการ..
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและกา..
พนิดา พานิชก..
หลักการทางสุชศึกษา/ เอมอัชฌา (รัต..
เอมอัชฌา (รัต..
ปรัชญาวิจัย = Philosophy of Resea..
รัตนะ บัวสนธ..
แหล่งบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์..
มัลลิกา นาถเ..
กุญแจไขภาค ก.(ก.พ.)และหน่วยราชการ..
ชูเกียรติ ตั..
การเมืองการปกครองของไทย/ สมชาย น..
สมชาย น้อยฉ่..
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงา..
บาลานซ์(ติวเต..
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย/ นฤทธิ์ ..
นฤทธิ์ วัฒนภ..
วันสำคัญและประเพณีไทย/ ลำจุน ฮวบเ..
ลำจุน ฮวบเจริ..
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่..
นิวัติ เรือง..
คุณธรรม จริยธรรมกับศีลธรรม : จากม..
ทินพันธุ์ นาค..
งามมารยาท/ สมศรี สุกุมลนันทน์
สมศรี สุกุมล..
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่..
สนธยา พลศรี
การเขียนเพื่อการสื่อสาร/ วรวรรธน์..
วรวรรธน์ ศรีย..
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม : การย้อนอ..
วินัย วีระวัฒ..
Manual of Medical Therapeutics/ ช..
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในวงการแพท..
วีรสุ สุมน
วัฒนธรรมไทย/ นิตยา บุญสิงห์
นิตยา บุญสิง..
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ = Et..
พนิดา พานิชกุ..
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ = Informa..
สราวุธ ปิติย..
สื่อสาร-สิ่งแวดล้อม/ กาญจนา แก้ว..
กาญจนา แก้วเ..
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต (ฉบั..
ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา/ ศิ..
ศิริรัตน์ แอ..
ทฤษฎีสังคมวิทยา/ สุภางค์ จันทวานิ..
สุภางค์ จันทว..
การเมืองการปกครอง (แก้ไขปรับปรุง)..
ลิขิต ธีรเวค..
สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง = Pol..
วิศาล ศรีมหา..
ครูและแพทย์ ที่พึงปรารถนาในสังคมส..
ส.ศิวรักษ์
โยคะดัดตน บำบัดและรักษา อาการผิดป..
ส่งความสุขสู่คุณภาพการศึกษา/ วิจา..
วิจารณ์ พานิช
เรียนรู้สู่อาเซียน/ ธีระ นุชเปี่ย..
ธีระ นุชเปี่ย..
อาเซียนศึกษา = Asean Studies/ ณรง..
ณรงค์ โพธิ์พฤ..
พลวัตระหว่างบุคคลและทีม/ ชาญชัย ..
ชาญชัย อาจิน..
ภาวะผู้นำ และผู้นำเชิงกลยุทธ์ = L..
เนตร์พัณณา ยา..
เคออร์ดิค (อลหม่านสู่ระเบียบ) = C..
วิจารณ์ พานิ..
กฎหมายสำหรับพยาบาล/ แสงทอง ธีระทอ..
แสงทอง ธีระทอ..
ภาวะผู้นำแบบบริการ :แนวคิด ทฤษฎี ..
สัมฤทธิ์ กาง..
ยอดอาหารและสมุนไพร ป้องกันไตรเสื่..
พิมลพรรณ อนั..
111 สูตรสมุนไพร ช่วยหน้าขาว ผิวใส..
ศรัณย์ กิจสิ..
จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่กลมกล่อม/ วา..
วาดะ, ฮิเกดิ
บันทึกแห่งความเมตตาของคุณลุงณรงค์..
สุภาภรณ์ ปิต..
สมุนไพรถอนพิษพร้อมเมนูสมุนไพรหลาก..
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ : การ..
อรวรรณ แก้วบ..
หลักการเขียนบทโทรทัศน์/ อรนุช เล..
อรนุช เลิศจร..
ยุทธวิถีการวางแผนสื่อโฆษณา/ พรจิต..
พรจิต สมบัติ..
การโฆษณาเบื้องต้น/ กัลยากร วรกุล..
กัลยากร วรกุ..
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์/ รุ..
รุ่งรัตน์ ชั..
การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม/ วงหทัย ตันช..
วงหทัย ตันชีว..
คู่มือการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญ..
เรียนรู้ประเทศเพื่อบ้าน กัมพูชา ใ..
นรเศรษฐ พิสิฐ..
เพชรน้ำเอก กรุยอดตำรับยาสมุนไพร/ ..
วิพุธโยคะ รัต..
คู่มือแนวทางการผดุงครรภ์มารดาด้วย..
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ..
การพัฒนาที่ยั่งยืน/ ธนากร สังเขป
ธนากร สังเขป
มนุษย์กับสังคม/ คณะกรรมการวิชามนุ..
จิตวิทยาสังคม/ นพมาศ อุ้งพระ
นพมาศ อุ้งพร..
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(ฉบับปรับปรุง..
จิราภรณ์ คชเ..
Access 2010 ฉบับสมบูรณ์ สร้างและจ..
สุรเชษฐ์ สมไช..
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับก..
ศิริชัย กาญจน..

วัสดุฯแนะนำ


ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว
แฟนบาร์ซาใจชื้น! 'เดมเบเล' ยันเอง เตรียมคัมแบ็กใน 2 เดือน
"อุสมาน เดมเบเล" เผยผ่านโซเชียลมีเดีย โดยยืนยันว่าจะกลับคืนสู่สนามอีกครั้งภายใน 2 เดือนนี้ หลังจากตอนแรกถูกคาดหมายว่า อาจจะต้องพักยาวจนถึงสิ้นปีเป็นอย่างน้อย...

 Copyright 2017. All Rights Reserved.